MEB İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliğini Üst Mahkemeye Taşıdık

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2020 yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği başvurusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve E.6703910 sayılı İl Valiliklerine göndermiş olduğu İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği yazısına aykırı hareket ederek münhal kadroları duyuruya çıkarmadan yer değişikliğini gerçekleştirmiştir.

Bu hukuksuz uygulamanın sendikamız tarafından 21 Mayıs 2020 tarihinde yerel mahkemeye taşınarak işleyiş hakkında öncelikle “yürütmenin durdurulması” sonrasında da “iptali” istenmiştir (tıklayın). Konunun yer değişikliği olması sebebiyle sonradan oluşacak mağduriyetlerin önlenmesi açısından mahkemece öncelikle ele alınması gerektiği beklentisi içerisinde kalınmıştır. Ancak mahkeme tersi uygulamaya gitmiş, zaman sorununu göz önünde bulundurmayarak 02 Aralık 2020 tarihinde açılan davayı reddetmiştir. Atamaların gerçekleşmesi sebebiyle zaman baskısı yerel mahkemeyi doğru karar vermekten alıkoyarak idarenin yaptığı yanlış işlemini destekler nitelikte karar vermeye zorlamıştır. 13 Ocak 2021 tarihinde sendikamıza tebliğ edilen karar 22 Ocak 2021 tarihinde sendika avukatımız tarafından istinaf itirazı hazırlanarak üst mahkemeye başvurulmuştur. İstinaf gerekçemiz;

  1. İstinafa konu Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin E:2020/673, K: 2020/1258 sayılı 02.12.2020 tarihli kararı aşağıda belirteceğimiz nedenlerle usul ve yasaya aykırı olup, istinaf itirazlarımız dikkate alınarak kararın ortadan kaldırılmasını- bozulmasını ve davamızın kabulü ile dava konusu Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü dava konusunu teşkil eden 07.05.2020 tarih ve E.6803403 sayılı idari işleminin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz. Şöyle ki;  
  2. Yerel mahkeme davanın reddine ilişkin kararına gerekçe olarak “Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin 32. maddesinin İdareye takdir yetkisi tanıdığı ve takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, dava konusu idari işlemde de davalı idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve kamu hizmetlerinin etkili ve verimli kullanılması amacı ile kullandığını, bu nedenle hukuka aykırılık bulunmadığını” göstermiş ise de, yine yerel mahkeme kararında davalının idari işleminin gerek milli eğitim bakanlığı genelgesine, gerekse mevzuata aykırı olduğunu tespit etmiş, ancak bu aykırılığı idarenin takdir yetkisine dayandırmıştır. .
  3. Yerel mahkeme bu gerekçesi ile dava konusu idari işlemde “İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ HANGİ NOKTADA KULLANACAĞI HUSUSUNU BELİRLEMEDE HATAYA DÜŞMÜŞTÜR.” Şöyle ki; Yukarıda zikredilen yasa maddesinde idareye verilen takdir yetkisi “ATAMA İŞLEMİNİN YAPILIP YAPILMAMASI HUSUSUNDADIR. YANİ, ATAMA TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİN ATAMA TALEBİNİN KABUL EDİLİP EDİLMEMESİ HUSUSUNDA İDARE KAMU YARARI VE KAMU HİZMETLERİNİN ETKİLİ VE VERİMLİ KULLANILMASI AMACI İLE TAKDİR YETKİSİNİ KULLANABİLİR.   ANCAK, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN USULÜNDE, NASIL YAPILACAĞI HUSUSUNDA MEVZUAT İDAREYE TAKDİR YETKİSİ VERMEMİŞTİR. ZATEN, DAVA DİLEKÇESİNDEN DE ANLAŞILACAĞI ÜZERE UYGULANMASI GEREKEN USUL VE  ESASLAR  Milli Eğitim Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve E.6703910 sayılı İl  Valiliklerine göndermiş olduğu İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği genelgesinde açıkça belirtilmiştir. Dolayısı ile bu usul ve esaslara uyulup uyulmaması konusunda herhangi bir takdir yetkisi söz konusu değildir.
  4. Dava dilekçesinde de belirtildiği üzere,  2020 yılı atamalarında uygulanacak usul ve esasları MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YUKARIDA  BELİRTİLEN GENELGESİNDE YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK “İLİNİZ OKUL VE KURUMLARININ PERSONEL İHTİYACI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMAK SURETİYLE MÜNHAL KADROLARIN DUYURUYA ÇIKARILMASI , DUYURUYA ÇIKARILACAK DÖNER SERMAYE KADROLARI İÇİN BAKANLIK DESTEK HİZMETLERİNDEN GÖRÜŞ  ALINMASI” AÇIK BİR ŞEKİLDE İSTENMİŞ OLMASINA RAĞMEN, davalı idare bu açık ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin olarak uyulması istenen talimata aykırı davranarak  dava konusu idari işlemi duyurduğu yazıda “Atamalar eş zamanlı ve karşılıklı da yapılabileceğinden- halen dolu olan bir kadro, bu duyuru kapsamında ilgilinin başka bir yere atanması sebebiyle boşalacağından- ve personel dağılımının eşit ve verimli  olmasını sağlamak amacı ile kurum bazlı ihtiyaç listesi yayınlanmamıştır” demek suretiyle GENELGEYE VE YÖNETMELİĞE  AÇIKÇA AYKIRI DAVRANDIĞINI  , BUNUN DA  KENDİLERİNCE  BAZI NEDENLERİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞ OLMALARI, YAPILAN İŞLEMİN USUL, AMAÇ, KONU VE SEBEP YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. ZİRA, İDARE HUKUKU PRENSİPLERİ YÖNÜNDEN “İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ İDARİ İŞLEMİN USUL VE ŞEKLİNDE KULLANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI, ANCAK İŞLEMİN ESASINA YÖNELİK TAKDİR YETKİSİNİN MÜMKÜN OLDUĞU” BİLİNEN BİR GERÇEKTİR.
  5. Gerek  Atama Yönetmeliği, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede açıkça belirtildiği USUL  OLARAK ÖNCE İL İÇİNDE MÜNHAL BULUNAN KADROLARIN AÇIKLANMASI, DAHA SONRA DA BU AÇIK KADROLAR DİKKATE ALINARAK PERSONELİN ATAMA  İSTEKLERİNİN ALINMASI ÖN GÖRÜLMÜŞ OLMASINA RAĞMEN, BU USULE UYULMAMIŞ OLMASI İDARİ İŞLEMİN USUL YÖNÜNDEN SAKATLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR. BİR İDARİ İŞLEMDE USUL YÖNÜNDEN TAKDİR HAKKI KULLANILAMAZ. ZİRA, USUL YÖNÜNDEN TAKDİR HAKKININ KULLANILMASININ ÖNÜ AÇILDIĞINDA  İDARİ İŞLEMLERDE HİÇBİR ZAMAN KABUL GÖRMEYEN “KEYFİLİK” ORTAYA ÇIKACAKTIR. KALDI Kİ, KAMU YARARI VE KAMU HİZMETİNİN ETKİLİ VE  VERİMLİ KULLANILMASI NEDENİ İLE TAKDİR YETKİSİ KULLANILMASININ USULÜ İŞLEMLERİ DEĞİŞTİREREK GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ.  
  6.  Kaldı ki,  dava dilekçesinde de belirtildiği üzere;
  7. Bu işlem konu bakımından da hukuka aykırıdır. Zira, işlemin konusu münhal bulunan kadrolar için İl İçi Yer Değişikliği taleplerinin toplanmasıdır. Bu niyette olan personellerin münhal bulunan kadroları görerek talepte bulunması gerekeceğinden ve öncelikle hali hazırda  münhal olan kadroların isteğe bağlı taleplerle doldurulması gerekeceğinden konu bakımından da  idari işlem hukuka aykırıdır.
  8.  Aynı şekilde amaç ve sebep yönünden de  hukuka aykırıdır.  Şöyle ki; İl İçi İsteğe bağlı yer değiştirmelerde beklenen amaç öncelikle münhal bulunan kadroların atama isteğinde  bulunacak olan personel tarafından  görülmesi ve bu boş kadrolara istekli olarak yer değişikliği talebinde bulunması amaçlanmıştır. Bu  amaca  da aykırı  davranılarak YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ ALINMADAN ÖNCE MÜNHAL BULUNAN KADROLAR İLAN EDİLMEMİŞTİR. İşbu atama döneminin sebebi İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ OLUP, YER DEĞİŞİKLİĞİNİN İSTEĞE BAĞLI YAPILABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE MÜNHAL KADROLARIN BİLİNMESİ VE PERSONELİN MÜNHAL KADROLARA YER DEĞİŞİKLİĞİ İSTEĞİNDE BULUNUP- BULUNAMAYACAĞINA KARAR VERMESİ GEREKİR. BU NEDENLE DE, İDARİ İŞLEM AMAÇ VE SEBEP YÖNÜNDEN DE HUKUKA AYKIRI İKEN, YEREL MAHKEMENİN SADECE  İDARENİN TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK HUKUKA , USUL VE YASAYA AYKIRI  BİR İŞLEMİN    HUKUKA UYGUN  OLDUĞU  YÖNÜNDE HÜKÜM TESİS ETMESİ DOĞRU DEĞİLDİR. BU NEDENLELERLE, İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURMA ZARURETİ  DOĞMUŞTUR. 

SONUÇ : Yukarıda anlatılan nedenler ve re’sen dikkate alınacak durumlar karşısında, Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin E:2020/673 , K: 2020/1258 sayılı 02.12.2020 tarihli kararının istinaf kanun yolu itirazlarımız dikkate alınarak ortadan kaldırılması- bozulmasına  usul, konu, sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olan dava konusu Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarih ve E.6803403 sayılı “İl içi isteğe bağlı yer değişikliği” konulu idari işleminin  iptaline karar verilmesini  saygılarımızla talep ederiz. Denilmiştir.

1-İstinaf Başvuru İtirazı için TIKLAYIN

2-Kocaeli 1. İdare Mahkemesi Kararı için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları