Memurun İmtihanı, Memur Sen’in İntiharı:4+4, 3+3

Memur Sen, 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitim Bir Sen’le ilk adımını atarak “çalışma barışını tesis etmeyi, adil ücret sistemini getirip alın terini değerlendirmeyi, işveren bakanlıkların sorunlarının çözülmesi ile çalışma imkanı ve veriminin artırılması için her türlü gayreti sarf etmeyi ana gaye” edinmiş, 2008 yılından itibaren belli kollarda 2010 yılı itibarıyla birçok kolda genel yetkili sendika olan Memur Sen, 2014 yılı itibarıyla tüm kollarda genel yetkili sendika olmuştur. Her toplu sözleşme dönemi sonrası memura kemer sıktıran sendika, attığı başarısız imzalarla memuru her geçen yıl daha fazla sefalete sürüklemiştir. Alım gücü her geçen gün azalan memurun son umudu 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin iyi geçmesiydi. Zira kamu işvereni kamu işçilerine aynı dönem içinde 8+4 ayrıca 150 TL seyyanen zam uygulanmıştı. Ancak umutla beklenen zam pazarlığı sonucu yerini hayal kırıklığına bıraktı. Sendikanın değil, kamu işverenin dediği oldu. Anlaşmazlıkla 2020 yılı birinci dönemi için belirlenen zam oranı birinci dönem için yüzde 4, ikinci dönemi için yüzde 4. 2021 yılı birinci dönemi için belirlenen zam oranı yüzde 3, ikinci dönemi için yüzde 3.

Türkiye’de, 2019 yılı Haziran ayı açlık sınırı 2,067 TL,  aynı dönem dört kişilik bir ailenin Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı sonucu yoksulluk sınırı ise 6,733 TL olarak belirlenmişti (kaynak).

Açlık sınırının hemen üstünde, yoksulluk sınırının çok altında yaşayan memur ve memur emeklisi hiçbir etkisi dahi bulunmayan sendikanın yürüttüğü acziyet ve icazet politikası sonucuyla yaklaşık beş milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki yıllarda yine açlık ve yoksulluk içinde bırakacağını göstermektedir.

Ana gayesi “adil ücret sistemi” olan Memur Sen’in yürüttüğü politikası sonucu sınıflar arası ücret uçurumunu derinleştirmiş, bakanlıklar arası çalışanların çalışma barışını sağlaması gerekiyor iken, aksine çalışma barışını zedelemiştir. Meslek ve sınıflar arası maaş makas farkının kapanması şöyle dursun son dönemlerde alt gruplara verilmeyen seyyanen zamlar sonucu fark bir hayli açılmış durumda.  Örneğin Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eşi çalışmayan derece ve kademesi 1/4’ü olan yönetim kademesinde bulunan bir şube müdürünün Ağustos ayı aylık net maaşı 6.115, 26 TL iken, yine yönetim kademesinde bulunup hemen alt kademesinde bulunan ve aynı derece-kademe ve özellikleri taşıyan bir şefin Ağustos ayı aylık net maaşı 4.540,78 TL’dir. Aradaki fark 6.115,26-4.540,78=1.574,48 TL olmuştur. Adil ücret veya eşit işe eşit ücret ilkesi safsatasının bir örneği daha, yine Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eşi çalışmayan derece ve kademesi yüksek öğrenim mezunu 1/4’ü olan bir şefin Ağustos ayı aylık maaşı 4.540,78 TL iken, hemen alt kademesinde bulunan ve aynı derece-kademe ve özellikleri taşıyan bir düz memurun Ağustos ayı aylık maaşı 4.311,48 TL’dir. Aradaki fark yalnızca 4.540,78-4.311,48=229,30 TL’dir. Bu fark gösteriyor ki şube müdürü kadrosu sonrası kadrolar ciddi yoksulluk ve dengesiz dağılım içindedir. Yine Memur Sen’in yetkili olduğu dönemde çıkarılan 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret ilkesi çarpıklığına bir örnek daha, bu kez de aynı unvana sahip iki farklı bakanlıklardaki kadrolar arasında dengesizliği örnekleyelim Adalet Bakanlığında görevli, eşi çalışmayan ve 1/4’ü olan bir şefin Ağustos ayı aylık net maaşı 5.323,24 TL iken,  aynı kadro ve derece ve kademeye sahip Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan bir şefin aynı aya ait aylık net maaşı 4.540,78 TL’dir. Aynı ülkenin çalışanı olan aynı risk, aynı sorumluluk ve iş yoğunluğuna sahip iki aynı kadro arasındaki fark: 5.323,24-4.540,78=782,46 TL’dir. Tüm bu çarpıklıklar maalesef ki Memur Sen döneminde olmuştur. Memur Sen sendikacılığının bilgisizliği, öngörüsüzlüğü ve ilkesizliği kadrolar arasında ciddi farklar oluştururken, gelinen sonuç ne yazık ki memur için sefalet ve yıkım olmuştur.

Tüm bu dengesiz sonuçlara rağmen, küçük menfaatler peşinde koşan; korku, baskı vede bilinçsizlikle yanlış karar veren on binlerin yanlış tercihi maalesef bilinçli ve onurlu çalışanlara da yansımakta bu çalışanlar vermedikleri kararlar sonucu zorlu hayatlar içinde kıvranmakta, sıkıntılı hayatlar sürmek zorunda bırakılmıştır.

Çalışma barışını tesis etmeyi, adil ücret sistemini getirip alın terini değerlendirmeyi, işveren bakanlıkların sorunlarının çözülmesi ile çalışma imkanı ve veriminin artırılması için her türlü gayreti sarf etmeyi güya ana gaye edinen Memur Sen tersi bir sonuç meydana getirmiş, memuru adeta yanan ateşin içine atmıştır. TÜİK verilerine göre sadece 2018 yılında resmi olarak enflasyon % 20,30 artmış ancak gayri resmi sonuçlara göre ise enflasyon %35 ile 45 oranında artmıştır. Memur yaşanan hayat pahalılığını benliğinde hissederken dayanıklı ev aleti almada; bozulan veya çürüyen ürünlerini değiştirmede ciddi sorun yaşamıştır. Kırmızı et tüketimini neredeyse unutan memur ve memur emeklisi haftalık pazar alış-veriş sepetini de bir hayli küçültmüştür.

Kabul edilemez hareketlerle aciz halde kamu işvereni karşısına çıkan Memur Sen’in resmi sitesinde yazılı olan, “Kanunun öngördüğü ve geçmiş dönemlerde uygulandığı gibi uzlaşılan maddeleri içeren bir toplantı tutanağı tutulması gerekirken, bu dönemde her ne hikmetse kanuna aykırı yeni bir durum ihdas edilerek bir zapt metni tutulmuş; 20 günlük müzakere sürecinde hiçbir şey olmamış, hiçbir konuda uzlaşmaya varılamamış gibi davranılmıştır.” cümlesi Memur Sen sendikacılığının bir anlamda intiharı olarak kayıtlara geçmiştir.

Asıl kimliği olan sendikacılıktan eser kalmadığını başka deyimle aktaran Memur Sen’in artık sendikacılık ruhunu da bir anlamda tamamıyla yitirmiş olduğunu gösterdi.

2020 ve 2021 yıllarının memur ve memur emeklisi için şimdiden çok zor geçeceği belli olurken, yaşanan mali sorunların piyasaya olumsuz yansımasına eklenen toplu pazarlıkta alınan sadaka zammı ve tırpanlanan diğer haklar bu zor süreçte memurun en büyük imtihanı olacaktır.

İşte geçmişte geçici de olsa alınan bazı hakların yeni toplu iş sözleşmesine yansımayan sadece eğitim öğretim hizmetleri sınıfı için alınan fakat imzalanmayan(!) 2020 ve 2021 yıllarına ait haklar;

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Toplantı Tutanağı

Akademik jüri ücreti

(1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 24 üncü maddesinin (e) fıkrası ve 26 ncı maddesi uyarınca oluşturulan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Ders dışı eğitim çalışmaları

(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan,  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Rehber öğretmen ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti,  ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

Maarif müfettişleri ve yardımcılarına avans

(1) Maarif müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

(1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

Eğitim öğretim tazminatı

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.

Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

(1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%45’ini” ve “%20’sini” olarak uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri

(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Cumhurbaşkanıkararının 01/01/2020 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

(1) Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

(1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti

(1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesi uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu

(1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alır.

Yükseköğretim kurumlarında lojman tahsisi

(1) Yükseköğretim kurumlarında bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15’i idari personel için ayrılır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti

(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması

(1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaltıncı” ibaresi “yirmiikinci” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2021”, “onaltı” ibaresi “yirmiiki” ve “onaltıncı” ibaresi ise “yirmiikinci” olarak uygulanır.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi “4 saat”, “56 saat” ibaresi “64 saat” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

(1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılında 1.180 TL olarak ödenir (Her iki yıl için 100 TL’den az olmamak üzere, artış teklif edilmesine rağmen artış rakamı üzerinde uzlaşma sağlanamamıştır).

İLKSAN üyeliği

Mevcut üyeler dâhil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanların, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliğine girişi ve üyelikten ayrılması ihtiyaridir.

Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı

2006/11350 sayılı Karar kapsamında ders yükünün belirlenmesinde 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda sayılan genel tatil günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevi yapılmış sayılır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(4. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi’nin 23 üncü maddesi kapsamındaki ilave ödemelere ilave olarak) 2006/11350 sayılı Kararın;

  1. a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat,
  2. b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 3, 5 ve 6 numaralı alt bentleri ile (ç) bendi uyarınca ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat,

artırımlı uygulanır.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin azami ek ders yükü

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilir ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenir.

Sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 1 saat ek ders ücreti ödenir.

Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri

2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesinde yer alan yöneticilere, haftada 4 saat ilave ek ders ücreti ödenir.

Rehberlik öğretmenlerinin ilave ek ders ücretleri

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehberlik öğretmenlerine, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Geliştirme ödeneğinin tam ödenmesi

Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara, 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının %60’ı ödenir.

Kamu İşveren Heyeti ile Eğitimciler Birliği Sendikası arasında yukarıda yer verilen teklifler hususunda uzlaşma sağlanmış olmakla birlikte diğer hususlarda uzlaşma sağlanamamıştır. 20.8.2019

Memurun İmtihanı, Memur Sen’in İntiharı:4+4, 3+3” için 2 Yorum

  1. Memursen’in başarısızlığı bizlere fazlaca yansıtmaktadır. Çok önemli ve gerçek sorunlarımızı anlayacak şekilde yazmışsınız. Siyaseti ana merkezine oturtan anlayıştan bir şey çıkmayacağını bir kez daha gördük. Tek kelimeyle rezalet.

  2. Memurlar içerisinde en büyük talihsizliği Milli Eğitimde görev yapan şef ve memurlar yaşıyor. Diğer iş kollarında kazanımlar memurlara olurken, MEB’de ise sendikal kazanımlar sadece öğretmen kökenli olanlara. Maalesef sınıf, branş, meslek milliyetçiliği yapılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları